Τεστ IQ - Μετρήστε τον δείκτη νοημοσύνης σας

Το ακόλουθο τεστ ευφυΐας μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 160 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 33.333 ανθρώπους. Αποτελείται από 20 δοκιμασίες ευφυΐας τις όποιες πρέπει να λύσετε σε 16 λεπτά.

Σας δίνονται έξι σχήματα A, B, C, D, E, F και καλείστε να εντοπίσετε ποιο από αυτά τα σχήματα πρέπει να τοποθετηθεί στο τετράγωνο με το ερωτηματικό. Προφανώς πρέπει να εντοπίσετε μια κοινή θεμελιακή ιδιότητα που υπάρχει στα δοθέντα σχήματα είτε οριζόντια, είτε κάθετα, είτε συνολικά-ολιστικά. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά σύντομο. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης. Ακολουθούν σύντομες πληροφορίες περί της θεωρίας της νοημοσύνης του Charles Spearman και στη συνέχεια ένα λυμένο παράδειγμα για να κατανοήσετε τη λογική του τεστ, πριν προχωρήσετε στην εκτέλεσή του.

Ποικίλες απόψεις έχουν διατυπωθεί για τα επιμέρους στοιχεία-ικανότητες που συναποτελούν τη νοημοσύνη· δηλαδή, για τη δομή της νοημοσύνης, όπως επικράτησε να ονομάζεται. Το ζήτημα αυτό της δομής, έχει απασχολήσει κατά καιρούς τόσο τους εμπειρικούς, όσο και τους θεωρητικούς ψυχολόγους. Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του αιώνα μας, ο γαλλικής καταγωγής ψυχολόγος Alfred Binet, ήταν αυτός που κατασκεύασε την πρώτη κλίμακα για τη μέτρηση της νοημοσύνης, χωρίς να βασιστεί σε κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό πρότυπο για τη δομή της νοημοσύνης. Ο Binet θεώρησε τη νοημοσύνη λοιπόν, ως μια, γενική-αδιαφοροποίητη, πνευματική ικανότητα και, στην όλη διαδικασία κατασκευής της κλίμακάς του, εργάστηκε εμπειρικά: στην κλίμακα του συμπεριέλαβε προβλήματα-ερωτήσεις που δεν αναφέρονται σε σχολικές γνώσεις, δεν εξαρτώνται δηλαδή από τη συνήθη σχολική μάθηση, αλλά που είναι κοινές εμπειρίες όλων των παιδιών και που, παράλληλα, έχουν συνάφεια με την επίδοση στα σχολικά μαθήματα. Ταυτόχρονα, φρόντισε ώστε παιδιά που έλυναν σωστά τις ερωτήσεις του τεστ να έχουν υψηλή επίδοση τα σχολικά μαθήματα, ενώ παιδιά που αποτύγχαναν να έχουν χαμηλή σχολική επίδοση. Η πρώτη αυτή αδιαφοροποίητη άποψη για την έννοια και τη δομή της νοημοσύνης, είναι γνωστή ως μονοπαραγοντική θεωρία για τη δομή της νοημοσύνης (Παρασκευόπουλος, 1994).

Πρώτος, ο βρετανικής καταγωγής ψυχολόγος, Charles Spearman (1863-1945), ήταν αυτός που το 1904 έδωσε μια διαφορετική ερμηνεία στη φύση της νοημοσύνης από αυτήν του A.Binet. Υποστηρικτής καθώς ήταν της εμπειρικής κατεύθυνσης, ανέλυσε στατιστικά και συσχέτισε τους παράγοντες της νοημοσύνης για να καθορίσει τη φύση της. Μάλιστα, η καινούργια θεωρία του που εισάγει τον γενικό παράγοντα «g», επηρέασε για περισσότερο από πενήντα χρόνια τις ιδέες των ψυχολόγων για τη φύση και την εκτίμηση της νοημοσύνης, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό στήριγμα στους θεωρητικούς της κληρονομικότητας, που αποδέχονται τη νοημοσύνη ως μια πάγια, σταθερή και μετρήσιμη ικανότητα. Η θεωρία των «δύο παραγόντων» του C.Spearman προέκυψε παρατηρώντας μέσα από πειράματα που πραγματοποίησε, ότι η απόδοση των υποκειμένων του σε κάποιο τεστ νοημοσύνης, παρουσίαζε θετική συνάφεια με την απόδοση του σε κάποιο άλλο τεστ. Με άλλα λόγια, οι υψηλές επιδόσεις ενός ατόμου σε ένα τεστ τείνουν να συσχετίζονται με τα εξίσου καλά αποτελέσματα και σε άλλα τεστ.

Ο παράγοντας g ορίζεται από τη συνισταμένη επίδοση σε διάφορες νοητικές διαδικασίες, ενώ η μέτρηση του έγκειται στο βαθμό συσχέτισης και συμφωνίας που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος στα διάφορα τεστ. Πιο συγκεκριμένα, ο Spearman εφαρμόζει τη στατιστική τεχνική της ανάλυσης παραγόντων στις βαθμολογίες (scores) που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος στις διάφορες δοκιμασίες ή στα υποτεστ και αποδεικνύει στατιστικά ότι υπάρχει ο γενικός παράγοντας «g» που είναι κοινός σε κάθε εκδήλωση νοημοσύνης (Πολυχρονοπούλου, 2001).

Στη θεωρία αυτή λοιπόν, γίνεται λόγος για έναν γενικό παράγοντα νοημοσύνης, όμοιο με τον γενικό αδιαφοροποίητο παράγοντα της μονοπαραγοντικής θεωρίας του Binet, ο οποίος συμβολίζεται με «g»(general factor), και αποτελεί το σύμβολο της γενικής νοημοσύνης κάθε ατόμου. Παράλληλα με τον γενικό παράγοντα «g», ο Spearman παρουσίασε και την ύπαρξη ενός φάσματος ειδικών παραγόντων ικανότητας, τους οποίους ονόμασε «ειδικούς» και τους συμβόλισε με το γράμμα «s»(special) (Fontana, 1995). Με τον όρο «s» αποδίδεται η απόδοση του υποκειμένου σε ένα συγκεκριμένο τεστ, το οποίο εκφράζει τις ειδικές δεξιότητες του ατόμου στον τομέα που εξετάζεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη διεπίπεδη αυτή θεωρία, σε κάθε πνευματική δραστηριότητα, θεωρητικής ή πρακτικής φύσεως, υπεισέρχονται δύο παράγοντες: ο γενικός g και ο ειδικός s. Ο γενικός παράγοντα (g) είναι ίδιος για όλα τα είδη νοητικής ενέργειας· ο ειδικός παράγοντας (s) είναι διαφορετικός για κάθε είδος νοητικής ενέργειας. Σε περίπτωση που για κάποιο τεστ, απαιτείται σύνθετη νοητική προσπάθεια, δηλαδή λογική σκέψη, κατανόηση σύνθετων ιδεών και έλεγχο υποθέσεων, τότε το άτομο στηρίζεται περισσότερο στο γενικό νοητικό παράγοντα «g», από ότι σε ένα λιγότερο σύνθετο τεστ που απαιτεί απλή αναγνώριση ή ανάκληση ερεθισμάτων, οπτικο-κινητικές και κινητικές δεξιότητες (Μόττη-Στεφανίδη, 1999). [Πτυχιακή εργασία της Κετσιτζή Νικολέττα, Τμήμα Λογοθεραπείας, Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 2013].

Γρήγορο Τεστ IQ - Βρείτε τις διαφορές II

Γρήγορο IQ test - Βρείτε τις διαφορές 150 IQ.

Το ακόλουθο τεστ νοημοσύνης (IQSpot rapido) μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 150 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 2174 ανθρώπους. Αποτελείται από 16 δοκιμασίες ευφυΐας τις όποιες πρέπει να λύσετε σε 7 λεπτά. Σας δίνονται έξι σχήματα ξεκινώντας την αρίθμηση 1 για το πιο αριστερό και 6 για το πιο δεξί. Καλείστε να εντοπίσετε ποια δύο σχήματα διαφέρουν από τα υπόλοιπα τέσσερα που έχουν μια κοινή θεμελιακή ιδιότητα. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά σύντομο. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης. Ακολουθούν σύντομες πληροφορίες περί των τεστ iq και στη συνέχεια 2 παραδείγματα λυμένων ερωτήσεων για να κατανοήσετε τη λογική του τεστ, πριν προχωρήσετε στην εκτέλεσή του.

Παραδείγματά:Δείγμα του τεστ iq

Τεστ IQ χωροαντιληπτικής ικανότητας

Τεστ IQ χωροαντιληπτικής ικανότητας.
Το ακόλουθο τεστ ευφυΐας μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 132 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 60 ανθρώπους. Αποτελείται από 10 ερωτήματα χωρίς χρονικό περιορισμό. Σας δίνονται τέσσερα σχήματα και καλείστε να εντοπίσετε μια λογική σχέση που τα συνδέει, ώστε να επιλέξετε ποιο από τα A, B, C, D, E τετράγωνο, συμπληρώνει αυτή την ακολουθία. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης [Author of iq-test: hriqtests.com].

Τεστ λογικού συλλογισμού - 10 ερωτήσεις

Τεστ λογικού συλλογισμού - 10 ερωτήσεις.
1. Μια πολυκατοικία αποτελείται από πέντε ορόφους. Ο κάθε όροφος στην πολυκατοικία έχει ένα ή δύο διαμερίσματα. Υπάρχουν ακριβώς οκτώ διαμερίσματα στην πολυκατοικία. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας είναι οι Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, και ο Θ, όπου το κάθε ένα άτομο διαμένει σε ένα διαφορετικό διαμέρισμα.

Ο Α διαμένει σε όροφο με δύο διαμερίσματα.
Ο Β διαμένει στον όροφο ακριβώς επάνω από τον Η.
Ο δεύτερος όροφος αποτελείται μόνο από ένα διαμέρισμα. Οι Δ και Ε διαμένουν στον ίδιο όροφο.
Ο Ζ δεν διαμένει στο ίδιο όροφο με τον Θ.
Ο Γ διαμένει στο μόνο διαμέρισμα του ορόφου του.
Ο Θ δε διαμένει στον πρώτο ή στο δεύτερο όροφο.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι πάντα αληθής;

- Ο Θ διαμένει στον τρίτο όροφο.
- Ο Γ δε διαμένει στον τέταρτο όροφο.
- Ο Ε δε διαμένει στο δεύτερο όροφο.
- Ο Α διαμένει στον πρώτο όροφο.


2. Εάν ο Δ διαμένει στον τέταρτο όροφο, ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι πάντα ψευδής;

- Ο Ζ διαμένει στον πέμπτο όροφο.
- Ο Α διαμένει στον πρώτο όροφο.
- Ο Γ διαμένει στο δεύτερο όροφο
- Ο Θ διαμένει στον τρίτο όροφο


3. Οκτώ άνθρωποι — Ζ, Η, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ — ήταν κάθε ένας γεννημένος σε ένα διαφορετικό έτος, από το 1981 μέχρι και το 1988.

Για τις ηλικίες τους είναι γνωστές οι ακόλουθες δηλώσεις.
Ο Λ είναι μεγαλύτερος από τον Κ.
Ο Ζ είναι νεότερος από τους δύο Ν και Κ.
Ο Η δεν είναι νεότερος από τον Ν.
Ο Ξ είναι νεότερος από τον Ν, αλλά μεγαλύτερος από τον Θ.

Ποια από τις δηλώσεις είναι μια πιθανή χρονολογική σειρά γεννήσεων;

- Λ Κ Η Ν Ξ Θ Μ Ζ
- Λ Κ Η Θ Ν Ξ Μ Ζ
- Θ Η Ν Λ Κ Ζ Ξ Μ
- Η Ν Λ Κ Ζ Θ Μ Ξ

Τεστ συλλογιστικής - Απαντήστε στις 10 ερωτήσεις

Τεστ συλλογιστικής και λογικής
1. Ο Ανδρέας γεννήθηκε το 1985. Η αδελφή του η Μαρία το 1991 είχε τα διπλάσιά του χρόνια. Η διαφορά των ηλικιών τους είναι

2. Ο Μιχάλης και ο Ανδρέας διένυσαν, βαδίζοντας, την ίδια απόσταση. Κάθε τρία βήματα του Ανδρέα, αντιστοιχούσαν σε τέσσερα βήματα του Μιχάλη. Αν το κάθε βήμα του Μιχάλη ήταν ίσο με μισό μέτρο (m), τότε η απόσταση που διένυσε ο Ανδρέας, κάνοντας 24 βήματα, ήταν

3. Ένα ψηφιακό ρολόι έπαθε βλάβη κατά τη χρονική στιγμή που έδειχνε 12 το μεσημέρι. Η βλάβη αυτή το έκανε να χάνει 20 δευτερόλεπτα την ώρα. Το ρολόι τώρα δείχνει 3:13΄ 55΄΄ μ.μ. της ίδιας ημέρας. Η πραγματική ώρα είναι:

4. Μια ομάδα καλαθόσφαιρας έχει αγωνισθεί στα 2 των παιχνιδιών του πρωταθλήματος και μέχρι ώρα έχει πετύχει 17 νίκες και 3 ήττες. Για να κερδίσει η ομάδα το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει τα 3/4 όλων των αγώνων του πρωταθλήματος. Ο μεγαλύτερος αριθμός αγώνων από τους υπόλοιπους στους οποίους η ομάδα μπορεί ηττηθεί και τελικά να κερδίσει το πρωτάθλημα είναι

5. Σε ένα πάρτι χορού μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών χορεύουν ως εξής: το πρώτο αγόρι χορεύει με 5 κορίτσια, το δεύτερο αγόρι χορεύει με 6 κορίτσια, κλπ, έως το τελευταίο αγόρι που χορεύει με όλα τα κορίτσια. Τότε:
6. Τα μέλη μιας λέσχης οργανώνονται σε τέσσερις επιτροπές σύμφωνα με τους εξής δύο κανόνες: (1) Κάθε μέλος ανήκει σε δύο και μόνο δύο επιτροπές. (2) Κάθε ζευγάρι επιτροπών έχει ένα και μόνο ένα κοινό μέλος. Ο αριθμός των μελών της λέσχης είναι

Γρήγορο Τεστ IQ - Βρείτε τις διαφορές σε 7 λεπτά

Γρήγορο IQ τεστ εξυπνάδας
Το ακόλουθο τεστ νοημοσύνης (IQSpot rapido) μετρά δείκτη νοημοσύνης μέχρι 150 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν στους 2200 ανθρώπους. Αποτελείται από 16 ερωτήματα τα όποια πρέπει να απαντήσετε σε 7 λεπτά. Σας δίνονται έξι σχήματα ξεκινώντας την αρίθμηση 1 για το πιο αριστερό και 6 για το πιο δεξί. Καλείστε να εντοπίσετε ποια δύο σχήματα διαφέρουν από τα υπόλοιπα τέσσερα που έχουν μια κοινή θεμελιακή ιδιότητα. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε στο τέλος. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης. Παρακάτω ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα του τεστ IQ.

Ύστερα από πολλές μελέτες ο Spearman κατέληξε στην άποψη πως υπάρχει από την μια μεριά ένας γενικός παράγοντας της νοημοσύνης (G=general), ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις πνευματικές επιδόσεις, τα άτομα όμως τον κατέχουν σε διαφορετικό βαθμό. Από την άλλη μεριά όλες οι νοητικές επιδόσεις βασίζονται και σε έναν ειδικό για καθεμιά παράγοντα (s=special). Επειδή ποτέ δυο δραστηριότητες του πνεύματος δεν βασίζονται στον ίδιο ειδικό παράγοντα s, θα πρέπει άρα να δεχτούμε την ύπαρξη ενός πολύ μεγάλου αριθμού τέτοιων ειδικών παραγόντων. Η δυναμικότητα του γενικού παράγοντα G καθορίζεται κυρίως από την κληρονομικότητα, ενώ οι ειδικοί παράγοντες είναι μάλλον επίκτητοι. Στην διαφορετική συμβολή τόσο του G όσο και των s οφείλονται οι διαφορετικές επιδόσεις (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4...) διαφόρων ατόμων σε διάφορα τεστ νοημοσύνης. Επειδή όμως ο G μετέχει σε όλες τις νοητικές επιδόσεις του ατόμου, τα τεστ αποβλέπουν κυρίως στην μέτρηση του παράγοντα G.

Παράδειγμα

- Ποια δύο σχήματα διαφέρουν από τα υπόλοιπα; Επιλέξτε 1-6 (από αριστερά προς τα δεξιά)


Γρήγορο IQ Test - Βρείτε τις διαφορές

Σωστή απάντηση τα σχήματα 2 και 6. Ολα τα υπόλοιπα σχήματα έχουν την κοινή ιδιότητα να'χουν δύο γραμμές. Το μεν 2 σχήμα έχει τρεις γραμμές, το δε 6 έχει μία γραμμή.

Ακολουθεί το τεστ IQ