Δωρεάν Τεστ IQ Culture fair (160 IQ, 36 ερωτήσεις)

Δωρεάν Τεστ IQ Culture fair (160 IQ, 36 ερωτήσεις)
Αυτό το τεστ νοημοσύνης (culture fair), αποτελείται από 36 ερωτήσεις, το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 160 IQ. Καλείστε να βρείτε ποιο τετράγωνο από τα A, B, C, D, E, F, G, ή H, συμπληρώνει λογικά το ένατο τετράγωνο που λείπει σε κάθε σχήμα. Παρατηρήστε προσεχτικά ποια καθολική λογική ισχύει οριζόντια ή/και κάθετα.

Ο R. Cattell διαμόρφωσε την θεωρία του δασκάλου του C. Spearman σε μια πραγματική θεωρία δύο παραγόντων. Διακρίνει ο Cattell δυο όψεις της νοημοσύνης, την ρέουσα και την αποκρυσταλλωμένη, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δύο γενικοί (g) παράγοντες της νοημοσύνης.

Για την μέτρηση της ρευστής νοημοσύνης επινόησε το Culture Fair Intelligence Test (όπως το τεστ που ακολουθεί), ωστόσο ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο τεστ δεν έχει καταφέρει να μετρήσει νοημοσύνη έξω από πολιτισμικούς παράγοντες. 

Ρευστή νοημοσύνη, είναι η νοημοσύνη που δεν εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο και αποτελείται κυρίως από τις κληρονομημένες ικανότητες του ατόμου. Είναι κυρίως μη λεκτική και επικεντρώνεται στην ικανότητα μάθησης και στην επίλυση προβλημάτων. Χρησιμοποιείται από το άτομο προκειμένου να διασφαλίσει την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

Αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη, είναι η νοημοσύνη που βασίζεται στο πολιτισμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει μαθημένες συμπεριφορές. Επηρεάζεται από την συνήθεια και την επανάληψη. Χρησιμοποιείται όταν το άτομο αντιμετωπίζει πολιτισμικά ερεθίσματα (π.χ. Τηλεοραση – εγκατάσταση).Τεστ iq δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 1

Βασικές Έννοιες Λογικής (επιχειρήματα, εγκυρότητα, αλήθεια)

Βασικές Έννοιες Λογικής (επιχειρήματα, εγκυρότητα, αλήθεια)

του Αριστείδη Αραγεώργη, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

1. Λογική, Κριτική Σκέψη και Φιλοσοφία

Η λογική περιγράφεται συνήθως ως το σύνολο των αρχών, μεθόδων και κανόνων που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των “ορθών” συλλογισμών από τους “εσφαλμένους” συλλογισμούς σε μια περιοχή της ανθρώπινης σκέψης. Εδώ με τη λέξη ‘συλλογισμός’ εννοούμε κάθε πλήρη νοητική διαδικασία κατά την οποία εξάγονται συμπεράσματα από ένα σύνολο τεκμηρίων για την αλήθεια των συμπερασμάτων αυτών. Ασφαλώς, οι συλλογισμοί ως νοητικές διαδικασίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο λογικής ανάλυσης. Η λογική ασχολείται, μάλλον, με τα προϊόντα της έκφρασης συλλογιστικών διαδικασιών στη γλώσσα. Το προϊόν της γλωσσικής έκφρασης μιας ολοκληρωμένης συλλογιστικής διαδικασίας συναγωγής συμπεράσματος ονομάζεται επιχείρημα. Η λογική, λοιπόν, ασχολείται με τη διάκριση μεταξύ “καλών” ή “ορθών” και “κακών” ή “λανθασμένων” επιχειρημάτων.
Βεβαίως, οι συλλογιστικές διαδικασίες και οι γλωσσικές - γενικότερα, συμπεριφορικές - τους εκφράσεις αποτελούν αντικείμενο και της επιστήμης της ψυχολογίας. Αλλά η ψυχολογία μελετά τις διαδικασίες αυτές υπό διαφορετικό πρίσμα και με διαφορετικό σκοπό. Ο ψυχολόγος ενδιαφέρεται, μεταξύ άλλων, να απαντήσει στο ερώτημα: “Πώς συλλογίζονται οι άνθρωποι στην πραγματικότητα;” Αντίθετα, ο ειδικός της λογικής αποπειράται να απαντήσει στο ερώτημα: “Πώς πρέπει να συλλογίζονται οι άνθρωποι;” Είναι σαφές ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα δυο ερωτήματα διαφέρουν. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι ακολουθούν συχνά εσφαλμένες συλλογιστικές διαδικασίες και υποπίπτουν σε λογικές πλάνες λόγω αμέλειας, συναισθηματικής φόρτισης, προκατάληψης, έλλειψης χρόνου, κ.λπ. Σε φιλοσοφικό λεξιλόγιο, η εν λόγω διάκριση μεταξύ λογικής και ψυχολογίας διατυπώνεται ως εξής: ο χαρακτήρας της λογικής είναι κανονιστικός (normative) ενώ εκείνος της ψυχολογίας περιγραφικός (descriptive).

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της λογικής είναι το πώς πρέπει να επιχειρηματολογούμε, η χρηστική αξία της λογικής είναι ευρύτατη. Κάθε φορά που συνάγουμε ένα νέο συμπέρασμα από όσα ήδη γνωρίζαμε, ή προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τις μελλοντικές συνέπειες των πράξεών μας, επιδιδόμαστε σε συλλογιστικές διαδικασίες των οποίων η “ορθότητα” ελέγχεται με κριτήρια της λογικής. Συνεπώς, η λογική εφαρμόζεται σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας που απαιτεί κριτική σκέψη - στην καθημερινή ζωή, στις επιστήμες, στην τεχνολογία, στην πολιτική, κ.λπ. Ωστόσο, θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι μόνο ο ειδικός της λογικής κατέχει την ικανότητα της κριτικής σκέψης. Όπως ένας τεχνίτης μπορεί να γίνει εξαιρετικός μεταλλουργός χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό από τη θεωρία της φυσικοχημείας των μετάλλων, έτσι και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει κριτική σκέψη - δηλαδή, τις δεξιότητες που καλλιεργεί η “τέχνη της λογικής” (art of logic) - χωρίς να έχει εκτεθεί στη θεωρία της “επιστήμης της λογικής” (science of logic). Εντούτοις, η “επιστήμη της λογικής” διευκολύνει την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών από τον σπουδαστή της διότι (1) τον εφοδιάζει με εύκολα εφαρμόσιμες μεθόδους για τον έλεγχο της εγκυρότητας επιχειρημάτων, (2) του παρέχει την ευκαιρία να εφαρμόζει συχνά αυτές τις μεθόδους (λύνοντας ασκήσεις), και (3) τον εξοικειώνει με την τυπολογία των πλέον συνηθισμένων λογικών πλανών.

Η μελέτη της λογικής έχει ιδιαίτερη αξία για τον σπουδαστή της φιλοσοφίας. Ο Russell είχε ισχυριστεί ότι όλα τα γνήσια φιλοσοφικά προβλήματα είναι, σε τελευταία ανάλυση, προβλήματα της λογικής. Και οι Λογικοί Θετικιστές του πρώτου μισού του 20ου αιώνα θεωρούσαν τη λογική ανάλυση της γλώσσας της επιστήμης ως την κύρια νόμιμη ενασχόληση της φιλοσοφίας. Αυτές οι απόψεις ακούγονται ακραίες. Θα μπορούσε κανείς εύλογα να αντιτείνει ότι τα προβλήματα της κανονιστικής ηθικής είναι γνησίως φιλοσοφικά αλλά μη αναγώγιμα σε προβλήματα της λογικής. Επιπλέον, το ύφος ενός σημαντικού τμήματος της φιλοσοφικής παράδοσης δεν εξαντλείται σε ακολουθίες συναγωγής συμπερασμάτων αλλά επικεντρώνεται στη συλλογή παρατηρήσεων, διευκρινίσεων, κ.λπ. (Το έργο Φιλοσοφικές Έρευνες του ύστερου Wittgenstein αποτελεί υπόδειγμα τέτοιου ύφους.)

Όμως, αν και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φιλοσοφία εξ ολοκλήρου, η λογική έχει μεγάλη σημασία για τη φιλοσοφία. Και η σημασία αυτή δεν εξαντλείται στη διαπίστωση ότι η λογική είναι ένας φιλοσοφικός κλάδος ανάμεσα στους άλλους. Πράγματι, για πολλούς φιλοσόφους, η μονάδα του φιλοσοφικού λόγου είναι το επιχείρημα. Συνεπώς, τα κριτήρια αξιολόγησης επιχειρημάτων που διατυπώνει η λογική αποτελούν εργαλεία για την κριτική προσέγγιση πολλών φιλοσοφικών κειμένων. Επιπλέον, οι εφαρμογές της λογικής σε ένα πλήθος πεδίων φιλοσοφικής έρευνας - μεταφυσική, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία του νου, φιλοσοφία των μαθηματικών, φιλοσοφία της επιστήμης, κ.ά. - έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά γόνιμες. Εξάλλου, η φιλοσοφία, σε κάθε της βήμα, εμμένει στην αυστηρότητα, τη διαύγεια και τη συνοχή του λόγου - “αρετές” που κατεξοχήν καλλιεργεί η μελέτη της λογικής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που ονομάσαμε “επιστήμη της λογικής” έχει συμβάλει στην ανάπτυξη κλάδων εκτός φιλοσοφίας και έχει έτσι αποκαταστήσει “διεπιστημονικούς” δεσμούς ανάμεσα στη φιλοσοφία και κλάδους όπως η γλωσσολογία, τα μαθηματικά και η “επιστήμη” των υπολογιστών. Δεν είναι τυχαίο ότι, στα περισσότερα πανεπιστήμια, οι φοιτητές οποιασδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα μάθημα συμβολικής λογικής. Και δεν είναι τυχαίο ότι η “καρδιά” ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή αποκαλείται και ‘logic board’.

Νοημοσύνη, η μέτρησή της, και η καμπύλη κανονικής κατανομής

Νοημοσύνη, η μέτρησή της, και η καμπύλη κανονικής κατανομής

Του Αργύρη Δημ. Μπίρη, Πτυχιούχου Παιδαγωγικού Τμ. Δημ. Εκπαίδευσης Παν/μίου Πατρών, Πτυχιούχου Τμ. Ψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης, M.Sc. Παν/μίου Εδιμβούργου στην Επεξεργασία Λόγου και Γλώσσας.

To αμερικανικό λεξικό Webster ορίζει τη νοημοσύνη ως “τη δύναμη επιτυχούς αντιμετώπισης οποιασδήποτε κατάστασης, και ειδικά μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, με κατάλληλες προσαρμογές της συμπεριφοράς• επίσης, την ικανότητα σύλληψης των σχέσεων που διασυνδέουν τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν, με τέτοιο τρόπο, που η δράση να κατευθύνεται προς ένα ορισμένο σκοπό”.

Η φύση της νοημοσύνης και η δομή της, είναι προβλήματα που έχουν απασχολήσει πολλούς ψυχολόγους, από την εμφάνιση της επιστήμης. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη, και ίσως δεν μπορεί να υπάρξει, ένας εντελώς σαφής ορισμός του τι είναι νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενασχόλησή μας με αυτή, όπως για παράδειγμα η εκτίμηση της νοημοσύνης κάποιου ατόμου, κινείται υποχρεωτικά στα ίδια ασαφή επίπεδα. Η ασάφεια αυτή δεν είναι μόνο ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος• έχει επίσης προκαλέσει σημαντικές φιλοσοφικές και κοινωνικές διαμάχες, γιατί στο όνομα της επιστήμης υποστηρίχτηκαν, και υποστηρίζονται, κατά καιρούς, θεωρίες για την υπεροχή κάποιας ή κάποιων φυλών, τη σχέση του ανθρώπου με τις μηχανές, την αντιμετώπιση των ζώων ως νοημόνων όντων, το διαχωρισμό των κοινωνικών τάξεων βάσει της νοημοσύνης κ.ο.κ. Ας κάνουμε όμως πρώτα μία σύντομη ιστορική αναδρομή.

Ο πρώτος άνθρωπος που επιχείρησε να αναπτύξει tests νοητικών ικανοτήτων, ήταν ο Sir Francis Galton, πριν έναν αιώνα. Φυσιοδίφης και μαθηματικός, ο Galton ενδιαφέρθηκε για τις διαφορές μεταξύ των ατόμων, με αφορμή την εξελικτική θεωρία του ξαδέρφου του, Charles Darwin ή, επί το ελληνικότερον, Κάρολου Δαρβίνου. O Galton πίστευε ότι ορισμένες οικογένειες είναι βιολογικά ανώτερες - δυνατότερες και εξυπνότερες - από άλλες. Η εξυπνάδα λοιπόν, σύμφωνα μ´ αυτόν, ήταν θέμα εξαιρετικών αισθητηριακών και αντιληπτικών ικανοτήτων, οι οποίες περνούν από γενεά σε γενεά. Αφού όλες οι πληροφορίες αποκτώνται μέσω των αισθήσεων, σκέφθηκε, όσο πιο ευαίσθητο και ακριβές είναι το αισθητηριακό σύστημα ενός ατόμου, τόσο πιο έξυπνο θα είναι αυτό το άτομο. Το 1884, ο Galton έκανε μια σειρά tests (“μπαταρία”, όπως λέγεται στη διάλεκτο των ψυχολόγων, από την αγγλική λέξη battery=συστοιχία), που μετρούσαν μεταβλητές όπως το μέγεθος του κεφαλιού, το χρόνο αντίδρασης σε διάφορα ερεθίσματα, την οξύτητα της όρασης, τη μνήμη για οπτικά σχήματα και τα ακουστικά κατώφλια (δηλαδή, πάνω από ποια ένταση γίνεται αντιληπτό ένα ακουστικό ερέθισμα), σε περισσότερους από 9.000 επισκέπτες της Έκθεσης του Λονδίνου. Προς απογοήτευσή του, ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να διαχωρίσει εξέχοντες Βρετανούς επιστήμονες από συνηθισμένους πολίτες, βάσει του μεγέθους της κεφαλής, και ότι μετρήσεις όπως η ταχύτητα της αντίδρασης δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με άλλες παραμέτρους της νοημοσύνης.

Τεστ λογικής σκέψης / επίλυσης προβλημάτων - Ποια ημερομηνία γεννήθηκε;

Τεστ λογικής σκέψης / επίλυσης προβλημάτων - Ποια ημερομηνία γεννήθηκε;


Γεννήθηκε ένα άρτιο έτος του 20ού αιώνα, πολλαπλάσιο ενός πρώτου αριθμού μεγαλύτερου του 100 και μικρότερου του 150. Δεν έζησε ποτέ όσο ζούσε ο Αϊνστάιν.

Στα μαθηματικά πρώτος αριθμός είναι ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος της μονάδας με την ιδιότητα οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του να είναι η μονάδα και ο εαυτός του. Η ακολουθία των 25 πρώτων αριθμών είναι η εξής: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ... Ο αριθμός 2 είναι ο μόνος άρτιος (ζυγός) πρώτος αριθμός. Όλοι οι άλλοι πρώτοι είναι περιττοί (μονοί).

Ο αριθμός των γραμμάτων του μήνα που γεννήθηκε στα Αγγλικά είναι πρώτος.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

Αν αφαιρέσετε 1 απ’ την ημέρα του μήνα γέννησής του θα πάρετε έναν αριθμό πρώτο, απ’ τον οποίο αν αφαιρέσετε x και μετά πολλαπλασιάσετε το αποτέλεσμα με το ίδιο x, θα βρείτε τις ημέρες που έχει ο μήνας που γεννήθηκε· το x είναι περιττός πρώτος, και διαιρέτης του έτους γέννησής του.
Γρίφοι / Προβλήματα λογικής. 6 ερωτήματα σε 6 λεπτά

Γρίφοι / Προβλήματα λογικής. 6 ερωτήματα σε 6 λεπτά

Αναπτύξτε τη λογική - τεστ iq δωρεαν ελληνικα

Iq test δωρεαν γρίφοι προβλήματα λογικής

Αναπτύξτε τη λογική - τεστ iq δωρεαν ελληνικαIqTest #7 (Domino D-70, 137 IQ, 44 ερωτ, 25')

IqTest #7 (Domino D-70, 137 IQ, 44 ερωτ, 25')
Το τεστ ευφυΐας Domino D-70 iqtest μετρά τη γενική νοημοσύνη (παράγοντα/factor g του Spearman*) αξιολογώντας τις λειτουργίες της αφαιρετικότητας και της κατανόησης των σχέσεων. Το τεστ αποτελείται από 44 ερωτήματα. Σε κάθε ερώτημα σας δίνονται μια σειρά από ντόμινο ταξινομημένα σύμφωνα με κάποιο λογικό κανόνα που πρέπει να ανακαλύψετε για να συμπληρώσετε το ντόμινο που λείπει. Η διάρκεια του τεστ είναι 25 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 137 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού. 

* Ο Charles Spearman (1863-1945), αναφέρεται ως αυτός που εφηύρε τη στατιστική τεχνική της ανάλυσης παραγόντων (Spearman, 1927) και, στηριζόμενος στην εφαρμογή της, εξέφρασε την άποψη ότι:

Υπάρχει ένας μεμονωμένος παράγοντας γενικής νοημοσύνης (g), ο οποίος «διαχέεται» και σχετίζεται με την επίδοση του ατόμου σε όλες τις δοκιμασίες νοητικών ικανοτήτων (διέπει όλες τις καταστάσεις μάθησης), καθώς και ένα σύνολο συγκεκριμένων παραγόντων, ο καθένας από τους οποίους αντανακλά κάποια ειδική δεξιότητα (s), η οποία σχετίζεται και μπορεί να επηρεάσει την επίδοση του ατόμου σε ένα συγκεκριμένο είδος δοκιμασίας νοητικών ικανοτήτων (πχ. σε δοκιμασίες αριθμητικών υπολογισμών).

Ο Spearman πίστευε ότι ο γενικός παράγοντας (g) αποτελεί ένα είδος νοητικής ενέργειας και είναι το κλειδί για την κατανόηση της νοημοσύνης. Ακόμη και σήμερα πολλοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η θεωρία του είναι κατά βάση σωστή (πχ. Jensen, 1998. βλ. Sternberg & Grigοrenko, 2002).


Στρατηγικά παιχνίδια & επίδραση στον εγκέφαλο - Παίξτε δωρεάν go, σκάκι, hex κ.ά

Στρατηγικά παιχνίδια & επίδραση στον εγκέφαλο - Παίξτε δωρεάν go, σκάκι, hex κ.ά

Γκο/Go
Το γκο είναι ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι που ξεκίνησε από την Κίνα. Οι δυο παίκτες, άσπρος και μαύρος, προσθέτουν εναλλάξ πέτρες στο γκομπάν (ταμπλό), περικυκλώνοντας μια περιοχή, φυλακίζοντας πέτρες του αντιπάλου και προστατεύοντας τις δικές τους πέτρες. Το Γκο παίζεται κυρίως στην Ανατολική Ασία (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα κλπ.), και μέσω του διαδικτύου στον υπόλοιπο κόσμο.
Οι κανόνες του Γκο είναι πολύ απλοί, αλλά η στρατηγική που ακολουθεί είναι περίπλοκη και θεωρείται ότι ξεπερνά σε βάθος άλλα παιχνίδια σαν το Σκάκι. Πρωταθλητές του Γκο δεν σταματούν να τελειοποιούν την στρατηγική τους. Από παλιά σύγκριναν το Γκο με τον πόλεμο. Στρατηγικές από την κινέζικη Τέχνη του πολέμου, χρησιμοποιούνται μερικές φορές στο Γκο. Σαν τους πολέμους, το Γκο τελειώνει όταν οι παίκτες συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν άλλες κινήσεις που να έχουν νόημα. Η τελική βαθμολογία αποτελείται από την περιοχή που ελέγχει ο κάθε παίκτης και τον αριθμό των πετρών που κατάφερε να φυλακίσει.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι παίζοντας go χρησιμοποιούνται και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι με την ενασχόλησή σας με το Go, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα το δημιουργικό και το λογικό μέρος του εγκεφάλου και δημιουργούνται ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ των δύο ημισφαιρίων, ότι πιο ιδανικό για την προπόνηση του εγκεφάλου!

Γρίφοι και Προβλήματα Λογικής για την αύξηση της λογικής κρίσης

Γρίφοι και Προβλήματα Λογικής
Γρίφοι και Προβλήματα Λογικής - Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης

1# Ο γρίφος του Einstein
Σε ένα δρόμο υπάρχουν πέντε σπίτια, πέντε διαφορετικών χρωμάτων.
Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας.
Οι πέντε ιδιοκτήτες:
πίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού
καπνίζουν μία συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και
έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο.
Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.

Υποδείξεις:
1. Ο Βρετανός μένει στο κόκκινο σπίτι.
2. Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο.
3. Ο Δανός πίνει τσάι.
4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι.
5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
6. Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα εκτρέφει πουλιά.
7. Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
9. Ο Νορβηγός μένει στο 1ο σπίτι.
10. Αυτός που καπνίζει Blends μενει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες.
11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhill.
12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Blue Master πίνει μπύρα.
13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince.
14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι.
15. Αυτός που καπνίζει Blends εχει ένα γείτονα που πίνει νερό.

Η ερώτηση είναι: Ποιος έχει το ψάρι;
2# Το πέρασμα της γέφυρας

Τέσσερις φίλοι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα στο σκοτάδι. Ο A περνάει την γέφυρα σε 1 λεπτό. O B περνάει την γέφυρα σε 2 λεπτά. O C περνάει την γέφυρα σε 5 λεπτά. O D περνάει την γέφυρα σε 10 λεπτά. Η γέφυρα αντέχει το βάρος μόνο δύο εξ αυτών και όταν περνάνε δύο μαζί, είναι αναγκασμένοι να περάσουν στον χρόνο του πιο αργού. Έχουν μαζί τους έναν φακό που είναι απαραίτητος για να τη διασχίσουν, γι' αυτό κάθε φορά πρέπει κάποιος να τον επιστρέφει. Η ερώτηση είναι: Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να περάσουν και οι τέσσερις απέναντι;

Δοκιμάστε να επιλύσετε τους γρίφους / προβλήματα λογικήςRaven IqTest G-38

IQTEST RAVEN τεστ εξυπνάδας.
Η κλίμακα του Άγγλου ψυχολόγου J.C.Raven αποτελείται από 36 προβλήματα. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα, διευθετημένα σε λογικές σειρές από τις οποίες λείπει ένα σχήμα. Το Raven test αυτό μετρά την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί κατ’ αναλογία συγκρίσεις και συλλογισμούς και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε σύνολα διατεταγμένα συστηματικά. Τόσο η χορήγηση όσο και η βαθμολόγηση του τεστ αυτού είναι εύκολη. Οι κλίμακες Raven είναι μη λεκτικές και χρησιμοποιούνται ευρέως σε περιπτώσεις όπου η λεκτική επικοινωνία είναι δυσχερής (π.χ. σε άτομα με προβλήματα λόγου, ακοής, σωματικές αναπηρίες ή εγκεφαλική παράλυση). Τέλος, η φύση των ερωτήσεων είναι τέτοια που φαίνεται να μην υπάρχει σημαντική επίδραση του πολιτισμικού παράγοντα, γεγονός που καθιστά τις κλίμακες Raven κατάλληλες για την αξιολόγηση ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Όποιος επιθυμεί να μετρήσει επακριβώς τον δείκτη νοημοσύνης του ή πετύχει τέτοια βαθμολογία που τον κατατάσσει στο >=95% του πληθυσμού - μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Μένσα (http://www.mensa.org.gr/) ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο.

IqTest (Αριθμητική/Λογική, 126 IQ, 20 ερωτήσεις, 18 λεπτά)

IqTest (Αριθμητική/Λογική, 126 IQ, 20 ερωτήσεις, 18 λεπτά)
Αυτό το τεστ ευφυΐας ερευνά την ικανότητα σας να αναγνωρίσετε το πρότυπο κατά το οποίο παράγονται οι παρακάτω 20 αριθμητικές ακολουθίες. Η διάρκεια του τεστ είναι 18 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 126 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού (5 στα 100 άτομα). Όποιος επιθυμεί να μετρήσει επακριβώς τον δείκτη νοημοσύνης του ή πετύχει τέτοια βαθμολογία που τον κατατάσσει στο >=95% του πληθυσμού - μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Μένσα (http://www.mensa.org.gr/) ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο. Ακολουθούν 3 λυμένα παραδείγματα.

Παραδείγματα:

Ex A: 1 3 5 7 9 ? ?
Ποιο αριθμοί ακολουθούν λογικά την παραπάνω ακολουθία; Οι 11 και 13. Κάθε νέος αριθμός προκύπτει αν στον προηγούμενο προσθέσουμε 2.

Iqtest τύπου Raven

Το τεστ νοημοσύνης τύπου RAVEN, κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Το βασικό πλεονέκτημα τής "Νοομετρικής Προϊούσης Δυσχερείας Κλίμακας τού Raνen", όπως ονομάζεται, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ πού μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικοπολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση πού ασκούν οι ποικίλες μορφές τού πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του ατόμου). Στον τομέα αυτό, φαίνεται ότι η κλίμακα Raνen υπερτερεί πράγματι έναντι των περισσότερων I.Q. τεστ.

Δωρεάν IqTest (Αναλογιών, 126 IQ, 25 ερωτ, 12 λεπτά)

Δωρεάν IqTest (Συσχετίσεων, 126 IQ, 25 ερωτ, 12 λεπτά)

Αυτή η εξέταση αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να ανακαλύπτει συσχετίσεις σε καταστάσεις για τις οποίες διαθέτει ελάχιστες γνώσεις. Σε κάθε ερώτηση δίνεται μια γνωστή σχέση όπου το σχήμα (1) σχετίζεται λογικά με το σχήμα (2) όπου θα πρέπει να την ανακαλύψετε ώστε να συμπληρώσεται την επόμενη σχέση μεταξύ του σχήματος (3) με κάποιο από τα σχήματα -A, B, C, D, E- συμπληρώνει λογικά την ακολουθία. Ακολουθούν τρία λυμένα παραδείγματα εξοικείωσης. Η διάρκεια του τεστ είναι 12 λεπτά για 25 ερωτήματα ευφυϊας και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 126 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού (5 στα 100 άτομα). Παρόμοιο τεστ έχει χρησιμοποιηθεί στην ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας. Όποιος επιθυμεί να μετρήσει επακριβώς τον δείκτη νοημοσύνης του ή πετύχει τέτοια βαθμολογία που τον κατατάσσει στο >=95% του πληθυσμού - μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Μένσα (http://www.mensa.org.gr/) ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο.

Iq Τεστ νοημοσύνης με σχήματα

Το τεστ προέρχεται από τη Mensa Φιλανδίας (http://www.mensa.fi) και αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Η διάρκεια του τεστ είναι 8 λεπτά (ρυθμίστε το ρολόι σας ώστε να έχετε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα) και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 135 iq στην κλίμακα Weschler (sd15), αποτέλεσμα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του πληθυσμού (98.962%, ένας στους 96). Καλείστε να επιλέξετε ποιο σχήμα (A, B, C, D, E) συμπληρώνει λογικά το τετράγωνο με το ερωτηματικό.

Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε προς το τέλος. Αυτό το τεστ δεν είναι κανονικό iq test. Αν θέλετε να μετρήσετε το δείκτη νοημοσύνης σας, απευθυνθείτε στην Ελληνική Μένσα ή σε ειδικό ψυχολόγο. Η Μένσα (Mensa - www.mensa.org.gr) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000. Το ακόλουθο τεστ δείτε το σαν εγκεφαλικό παιχνίδι.

Iq test με κύβους

Iq test νοημοσύνης.
Αυτή η εξέταση μετρά την ικανότητα του υποψηφίου να μετασχηματίζει νοητικά, οπτικές παραστάσεις. Σε κάθε ερώτηση δίνονται 3 κύβοι που περιστρέφονται και καλείστε να βρείτε ποιο από τα σχήματα -A, B, C, D, E- συμπληρώνει λογικά την ακολουθία. Η διάρκεια του τεστ είναι 18 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 126 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 5% του πληθυσμού (5 στα 100 άτομα). Παρόμοιο τεστ έχει χρησιμοποιηθεί στην ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας. Ακολουθούν 3 λυμένα παραδείγματα και στη συνέχεια τα 20 ερωτήματα.

Όποιος επιθυμεί να μετρήσει επακριβώς τον δείκτη νοημοσύνης του μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Μένσα ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο. Το ακόλουθο τεστ δείτε το σαν εγκεφαλικό παιχνίδι.

Νοημοσύνη: Ορισμός και κλίμακες μέτρησής της

Νοημοσύνη, δείκτης ευφυίας και κλίμακες μέτρησής Binet - Wechsler

Ο ορισμός της νοημοσύνης, τι είναι ο δείκτης ευφυϊας, ποιες είναι οι κλίμακες της νοημοσύνης. Επισημάνσεις για το δείκτη και τις κλίμακες νοημοσύνης. Θετικά και αρνητικά σημεία των τεστ νοημοσύνης.
Εκπαιδευτική Ψυχολογία / Επίκ. Καθηγήτρια Γεωργία Παπαντωνίου

Νοημοσύνη

 • Τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους σε σχέση με την ικανότητά τους:
  • να κατανοούν πολύπλοκα θέματα
  • να προσαρμόζονται επαρκώς στο περιβάλλον τους
  • να ωριμάζουν από τις εμπειρίες τους
  • να χρησιμοποιούν τη λογική τους
  • να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους.
Οι περισσότερες θεωρίες νοημοσύνης είναι απόπειρες αποσαφήνισης των παραπάνω ατομικών διαφορών.

Ορισμοί της Νοημοσύνης

 • Ως μια γενική έφεση για μάθηση ή μια ικανότητα απόκτησης και χρήσης γνώσεων ή δεξιοτήτων
 • Ως κατευθυνόμενη προς στόχο προσαρμοστική συμπεριφορά (Sternberg & Salter, 1982)
 • Ως ικανότητα χειρισμού αφηρημένων εννοιών, επίλυσης προβλημάτων και μάθησης (Snyderman & Rothman, 1987)
Η λέξη «νοημοσύνη» πρωτοεμφανίζεται στην αγγλική γλώσσα το 12ο περίπου αιώναΟ καθένας έχει τη δική του έμμεση (άδηλη) θεωρία για τη νοημοσύνη, την οποία και χρησιμοποιεί σε ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις. Οι θεωρίες αυτές αναγνωρίζουν ότι η νοημοσύνη ορίζεται διαφορετικά σε διαφορετικά περιβαλλοντικά πλαίσια: πχ. ένας έξυπνος χειρουργός θα εμφανίζει διαφορετικού τύπου νοημοσύνη από έναν έξυπνο αθλητή. Οι έμμεσες (άδηλες) θεωρίες νοημοσύνης μπορεί να διαφέρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα. πχ. Οι Κινέζοι της Ταϊβάν περιλαμβάνουν, στους έμμεσους ορισμούς τους για τη νοημοσύνη, ικανότητες διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής επικοινωνίας, ενώ οι αγροτικοί πληθυσμοί της Κένυας περιλαμβάνουν τόσο γνωστικές όσο και ηθικές δεξιότητες. Ο τρόπος αξιολόγησης της νοημοσύνης μπορεί να αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου, εντός του ίδιου πολιτισμικού περιβάλλοντος. Πχ. Στις Η.Π.Α. πιστεύεται σήμερα από πολλούς ότι σημαντική πλευρά της νοημοσύνης αποτελούν, εκτός από τις γνωστικές, και οι συναισθηματικές ικανότητες τους ατόμου.

Iq test Λογικής Ανάλυσης

Iq test λογικής - Παράδειγμα δοκιμασίας νοημοσύνης - ευφυιας.
[Εισαγωγή από το βιβλίο "Μέτρησε τη νοημοσύνη σου" Χανς Τζ. Αιζνκ Τέταρτι Εκδοση] ...

<<Ας στρέψουμε τήν προσοχή μας σέ μερικά ερωτήματα αναγνωστών μας. Τό πρώτο απ αυτά, καί τό πιο  επαναλαμβανόμενο, αφορούσε το πρόβλημα των πολλών (εναλλακτικών) απαντήσεων στό ίδιο ερώτημα. Σέ τόνους οργής ή θλίψης, περιφρόνησης ή συγκατάβασης, πολλοί αναγνώστες τόνισαν ότι πολλά πρόβλήματα έχουν καί άλλες απαντήσεις πού τίς βρήκαν μόνοι τους. 'Αλλοι αναγνώστες, μάλιστα, προσπάθησαν νά διατυπώσουν τίς θεωρητικές αρχές μέ βάση τίς οποίες θά μπορούσε νά γίνει η επιλογή ανάμεσα σέ διαφορετικές απαντήσεις άλλοι δήλωσαν ότι η όλη υπόθεση ήταν απάτη καί απογοήτευση .

Είναι ίσως περίεργο αλλά έχει ερευνηθεί επιστημονικά σέ ικανοποιητικό βαθμό τό πρόβλημα αυτό, μολονότι τό αντιμετωπίζουμε από τά πρώτα τέστ νοημοσύνης πού φτιάχτηκαν. 'Ισως βοηθηθούμε άν ρίξουμε πρώτα μιά ματιά στό ζήτημα πότε ακριβώς παρουσιάζονται εναλλα­ κτικές (διαφορετικές) απαντήσεις στό ίδιο πρόβλημα. Μπορούμε νά παρουσιάσουμε ένα πρόβλημα Δ.Ν . μόνο μέ δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι νά παρουσιά­σουμε τό πρόβλημα μαζί μέ μερικές διαφορετικές απαντή­ σεις. Όταν ενεργούμε έτσι, είναι εύκολο νά βεβαιωνόμα­στε ότι, εκτός από τή μία σωστή απά'ντηση, όλες οι άλλες είναι λαθεμένες. Αλλά κι εδώ υπάρχουν ορισμένες προϋ­ ποθέσεις πού, ενώ μπορεί νά μήν διατυπώνονται καθαρά, κατανοούνται όμως από όλους. Μία από ουτές, πραγματι­ κά η πιό. σημαντική, είναι ότι θά πρέπει νά χρησιμοποιή­σουμε όλες τίς πληροφορίες (δοσμένα στοιχεία) πού δίνονται στό πρόβλημα καί ότι η λύση πού βασίζεται σ αυτή τή μέθοδο είναι καλύτερη από κάθε άλλη λύση πού χρησιμοποιεί μόνο μερικά από τά δοσμένα στοιχεία τού προβλήματος. Ωστόσο, ποτέ δέν υπάρχει πραγματική δυσκολία στά προβλήματα πού παρουσιάζονται μέ αυτό τόν τρόπο, εκτός άν ο συντάκτης τού τέστ είναι απρόσε­κτος ή άν ο διορθωτής τών δοκιμίων άφησε νά τού ξεφύγουν τυπογραφικά λάθη.

Υπάρχει, όμως, ένα άλλο είδος προβλήματος όπου ο εξεταζόμενος τού τέστ δέν παίρνει μία σωστή καί μερικές λαθεμένες απαντήσεις, αλλά όπου πρέπει νά σκεφτεί μόνος του τή λύση . Τό είδος αυτό ονομάζεται συχνά «ανοιχτό»πρόβλημα. Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί «α­νοιχτού» πού κορυφώνονται σ 'έναν τύπο προβλήματος όπου δέν υπάρχει απλώς μιά σωστή λύση, αλλά πολλές καί όπου η νοημοσύνη τού εξεταζόμενου απΘδείχνεται από τόν αριθμό τών σωστών απαντήσεων πού δίνει σέ μιά δοσμένη χρονική περίοδο. 'Ας πάρουμε ένα ανοιχτό πρόβλημα καί άς δούμε τί αρχές μπορούμε ν •ανακαλύ­ ψουμε. Νά τό πρόβλημα:

-Ενας νάνος κατοικεί στό εικοστό πάτωμα ενqς ουρανοξύστη. Κάθε πρωί μπαίνει στό ασανσέρ, πατάει τό σωστό κουμπί καί κατεβαίνει στό ισόγειο• πηγαίνει στή δουλειά του καί γυρίζει τό απόγευμα . Μπαίνει στό ασανσέρ, πατάει τό κουμπί καί ανεβαίνει στό δέκατο πάτωμα- μετά, ανεβαίνει τά υπόλοιπα πατώματα από τή σκάλα . Τό ερώτημα είναι: Γιατί δέν πηγαίνει στό εικοστό πάτωμα μέ τό ασανσέρ;

'Αν θέλετε, δοκιμάστε ν 'απαντήσετε στό ερώτημα μόνος σας, ή δώστε το σέ άλλους. Μερικές από  τις πιό συχνές απαντήσεις πού θά πάρετε είναι οι ακόλουθες:

- Τό κάνει γιά άσκηση .
- Τό κάνει γιατί θέλει νά χάσε ι βάρος, ,
- Επισκέπτεται κάποιο φίλο στό δέκατο πάτωμα. (Μερικοί εξωστρεφείς χαρακτήρες θά πούν «φιλενάδα»).

Λοιπόν, αυτές καί πολλές άλλες απαντήσεις μπορούν νά είναι πιθανές . Γιατί όμως όλες 'αυτές είναι λαθεμένες; Καί γ,ιατί σωaτή είναι μόνο η απάντηση ότι «δέν μπορεί νά φτάσει πιό ψηλά από τό δέκατο κουμπί;» Η απάντηση, φυσικά, είναι απλά ότι οι λαθεμένες απαντήσεις δέ χρησιμοποιούν όλα τά στοιχεία (δοσμένα) τού προβλήμα­ τος, Θά μπορούσαν νά ταιριάζουν τόσο γιά ένα γίγαντα όσο καί γιά ένα νάνο. Είναι ολοφάνερο ότι η λύση πρέπει νά χρησιμοποιεί τό γεγονός ότι ο άνθρωπος τού ασανσέρ είναι νάνος. Διαφορετικά, γιά ποιό λόγο νά τό αναφέρου­ με στό πρόβλημα; φυσικά, αυτό δέν είναι πολύ καλό πρόβλημα, αλλά βλέπετε γιατί ανάμεσα από τίς πολλές • λύσεις, πού είναι λίγο-πολύ σωστές (γιατί χρησιμοποιούν μερικά από τά στοιχεία τού προβλήματος) μία, καί μόνο μία, λογαριάζεται πρaγματικά σάν σωστή . Στήν περίπτω • ση αυτή, είναι ολοφάνερο ποιά από τίς πολλές λύσεις είναι η σωστή• ωστόσο, μερικές φορές, οι άνθρωποι έχουν τή διάθεση ν 'αμφισβητήσουν τήν άποψη αυτή. 'Ας εξετά­ σουμε ένα άλλο πρόβλημα, τού τύπου «βρέίτε τό άσχετο» ανάμεσα σέ μερικά στοιχεία. Σάς δίνονται πέντε πόλεις καί σάς ζητούν νά βρείτε τήν άσχετη . Οι πέντε πόλεις είναι ΡΑΝΑΜΑ, LONDON, DULUTH, CAMBRIDGE, EDSELE.

Λοιπόν, η κάθε πόλη απ' αυτές θά μπορούσε νά θεωρηθεί η άσχετη γιά μιά σειρά λόγους. Η πόλη EDSELE είναι η μόνη ανατολικά τού Γκρήνγουϊτς, ενώ η ΡΑΝΑΜΑ είναι η μόνη λέξη όπου σύμφωνα καί φωνήεντα είναι διαδοχικά . Η CAMBRIDGE είναι η μόνη πόλη πού έχει τά παγκόσμιας φήμης πανεπιστήμια καί στίς δύο πλευρές τού Ατλαντικού . Η DULUTH είναι η μόνη πού λήγει σέ ΤΗ. Θά μπορούσατε νά συνεχίσετε έτσι διαλέγοντας τήν πιό βορεινή πόλη, τήν πιό νότια, τήν πιό δυτική, τήν πιό μεγάλη σέ πληθυσμό ή τήν πιό •μικρή σέ πληθυσμό . Μ 'άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί τρόποι γιά νά χαρακτη­ ρίσου με μιά πόλη μοναδική, ξεχωριστή από τίς άλλες καί νά τή θέωρήσουμε σάν τήν «άσχετη»(λέξη πού ζητάει τό πρόβλημα). Ωστόσο, η σωστή απάντηση θά είναι ολοφά­ νερη σέ πολλούς είναι η λέξη CAMBRIDGE, δίότι όλες οι άλλες λέξεις έχουν ένα μόνο φωνήεντα πού επαναλαμβά­ νεται δύο ή περισσότερες φορές, ενώ η CAMBRIDGE έχει τρία διαφορετικά φωνήεντα .

Γιατί η λύση αυτή είναι «Καλύτερη» από τίς άλλες; 'Αν πούμε ότι ο λόγος είναι φανερός μέ τή διαίσθηση θά ήταν ασφαλώς αλήθεια, αλλά αυτό δέ μάς εξηγεί καί πολλά πράγματα. Γιά νά τό διατυπώσουμε μέ λόγια, θά μπορού­ σαμε νά πούμε τά εξής: Σάς έδωσαν ένα πρόβλημα. Τό πρόβλημα πρέπει νά περιέχει όλες τίς πληροφορίες πού χρειάζονται γιά τή λύση του καί ο συντάκτης τού προβλήματος πρέπει βέβαια νά έχει δίαλέξει τίς πέντε λέξεις πολύ προσεχτικά έτσι ώστε ο συνδυασμός τους νά καθοδηγεί πρός μιά μοναδική σωστή απάντηση. Ασφα λώς, σέ κάθε σειρά πέντε πόλεων, κάποια θά είναι η μεγαλύτερη, κάποια η μικρότερη, κάποιο η πιό βορεινή, κάποιο η πιό νότιο, κάποια μέ τά πιό πολλά γράμματα καί κάποια μέ τά πιό λίγα. Καμιά μοναδική λύση δέ μπορεί νά βρεθεί σ •αυτές τίς κατευθύνσεις, γιατί θά ταίριαζε σέ οποιαδήποτε τυχαία εκλογή πόλεων. Αλλά υπάρχει κάτι καθαρά μοναδικό καί όχι .τυχαίο στό γεγονός ότι στίς τέσσερις πόλεις από τίς πέντε επαναλαμβάνεται τό ίδιο φωνήεντα. Αυτό δέν θά συνέβαινε κατά τύχη ούτε μιά φορά στίς χίλιες καί, επομένως, πρέπει νά είναι σκόπιμο . Συνεπώς, η απάντηση πού δίνουμε σάν σωστή ξεχώρίζει απ•όλες τίς άλλες διότι χρησιμοποιεί ένα στοιχείο τού προβλήματος πού δεν χρησιμοποιείται καθόλου στίς άλλες εναλλακτικές απαντήσεις.>>

Iq Test Λογικής ανάλυσης

IQ and Aptitude Tests - Philip Carter

Iq test λογικής - Παράδειγμα δοκιμασίας νοημοσύνης - ευφυιας
Το τεστ αποτελείται από 10 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα αποτελείται από τρεις κάθετες εξισώσεις. Καλείστε να ανακαλύψετε τη λογική σχέση που συνδέει τις δυο πρώτες λυμένες εξισώσεις, ώστε να συμπληρώσετε το κατάλληλο σχήμα (A, B, C, D ή E) που λείπει από την τρίτη εξίσωση. Δίδετε σαν παράδειγμα το αριστερό σχήμα.


Σημειώστε τις απαντήσεις σ'ένα χαρτί αφού ολοκληρώσετε την δοκιμασία ευφυίας, καταχωρήστε στο αντίστοιχο κουτάκι ερώτησης την κατάλληλη απάντηση (ακολουθούν παρακάτω).
Δείτε το τεστ εδώ:

Iq test - 40 δοκιμασίες ευφυΐας

Iq test νοημοσύνης - 40 δοκιμασίες ευφυΐας.
Το τεστ νοημοσύνης αποτελείται από 40 ερωτήματα. Το κάθε ερώτημα αποτελείται από μια ακολουθία 9 ρολογιών που φανερώνουν την αντίστοιχη ώρα. Υπάρχει πάντα μια λογική σχέση που διέπει τα 9 ρολόγια του κάθε ερωτήματος. Καλείστε να την εντοπίσετε ώστε να επιλέξετε ποιο σχήμα θα καλύψει την τελευταία θέση του ρολογιού που εμφανίζεται κενή.


Ο χρόνος ολοκλήρωσης του τεστ είναι 20 λεπτά, ενώ το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 137 iq που αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού.


Σημειώστε τις απαντήσεις σ'ένα χαρτί αφού ολοκληρώσετε την δοκιμασία ευφυίας, καταχωρήστε στο αντίστοιχο κουτάκι ερώτησης την κατάλληλη απάντηση.


Όποιος επιθυμεί να μετρήσει επακριβώς τον δείκτη νοημοσύνης του μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Μένσα ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο. Το ακόλουθο τεστ δείτε το σαν εγκεφαλικό παιχνίδι.


Iq test. Δοκιμασίες ευφυΐας 1 εως 4.

Δείτε το τεστ εδώ:

Γνώρισε τη νοημοσύνη σου. IQ test χωροαντιληπτικής ικανότητας

Γνώρισε τη νοημοσύνη σου. Iq test χωροαντιληπτικής ικανότητας
Έχετε ακριβώς 30 λεπτά για να κάνετε το Iq test. Μην αργοπορείτε πολύ σ'ένα πρόβλημα. Μπορεί να είστε σε εντελώς λαθεμένη κατεύθυνση και ίσως τα καταφέρετε καλύτερα στο επόμενο. Από την άλλη, μην εγκαταλείπετε πολύ εύκολα ένα πρόβλημα. Τα πιό πολλά μπορούν να λυθούν με λίγη υπομονή. Χρησιμοποιείστε την κοινή λογική για να κρίνετε πότε ν' αφήνετε άλυτο ένα πρόβλη­μα. Και να θυμάστε ότι, γενικά, τα προβλήματα τείνουν να γίνονται δυσκολότερα όσο προχωρεί το τέστ νοημοσύνης. Ο καθένας μπορεί να λύσει μερικά προβλήματα σωστά, αλλά κανένας δε μπορεί να τα λύσει όλα σωστά στο δοσμένο χρόνο.

Η απάντησή σας σε κάθε πρόβλημα θ'αποτελείται από ένα μόνο αριθμό. Στις ερωτήσεις που απαιτείται να επιλέξετε παραπάνω από μια απάντηση, τότε σημειώστε την κατά αύξουσα σειρά. Δηλαδή αν στην ερώτηση Χ η σωστή απάντηση είναι: το σχήμα 5 και  το σχήμα 3. Επιλέξτε 3 και 5.

Μπορεί να πρέπει να 'διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις πού σάς δίνονται, ή να πρέπει να σκεφτείτε τη σωστή απάντηση. Σημειώστε την απάντησή σας καθαρά στον κατάλληλο χώρο. 'Αν δεν μπορείτε να βρείτε την απάν­τηση, μη μαντεύετε. Αλλ' αν έχετε κάποια ιδέα, χωρίς να είστε εντελώς βέβαιοι πώς είναι πράγματι η σωστή, σημειώστε την. Δεν υπάρχουν προβλήματα «απατηλά», αλλά θα πρέπει να. εξετάζετε πάντοτε διάφορους τρόπους προσέγγισης στο πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε τι σάς ζητούν πριν ξεκινήσετε τη λύση. Χάνετε χρόνο αν προχωρείτε, χωρίς να κάνετε τον κόπο να προσδιορίσετε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Σημειώστε τις απαντήσεις σ'ένα χαρτί αφού ολοκληρώσετε την δοκιμασία ευφυίας, καταχωρήστε στο αντίστοιχο κουτακί ερώτησης την κατάλληλη απάντηση.

To τεστ ευφυίας, εξετάζει δείκτες νοημοσύνης μέχρι και λίγο μεγαλύτερο του 150 iq. Το τεστ προέρχεται από το βιβλίο 'Μέτρησε τη νοημοσύνη σου' του Καθηγητή Χάνς Τζ. Αιζενκ, Πειραματικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.


Ακολουθούν τα 50 ερωτήματα του: Iq Test Χωροαντιληπτικής Ικανότητας:


Τεστ iq ερωτήματα 1-6

Δείτε το τεστ εδώ:

Τεστ ευφυΐας: Το European IQ Test

Το Ευρωπαϊκό τεστ ευφυίας. European IQ Test
Αυτή είναι μια εκδοχή του Ευρωπαϊκού IQ τεστ (European IQ Test), που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πολλά χρόνια σε διάφορες μορφές. Υποτίθεται ότι παρέχει περισσότερη ακρίβεια αποτελέσματος, στην περιοχή 140 - 160 (Cattel κλίμακα - STDEV 24) δηλαδή 127-140 στην κλίμακα Stanford Binet. Το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζεται στην Stanford Binet κλίμακα sd16. Το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι iq 174 στην κλίμακα cattel (sd=24) ή 149 στην κλίμακα Stanford Binet (sd=16), ποσοστό που αναλογεί στατιστικά σε 1 στους 909.


Έχετε 20 λεπτά για να απαντήσετε σε 33 ερωτήσεις. Ρυθμίστε το ρολόι σας.

Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την κοιτάζετε προς το τέλος. Αυτό το τεστ δεν είναι κανονικό iq test. Αν θέλετε να μετρήσετε το δείκτη νοημοσύνης σας, απευθυνθείτε στην Ελληνική Μένσα ή σε ειδικό ψυχολόγο.Η Μένσα (Mensa - www.mensa.org.gr) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.

Το τελικό αποτέλεσμα σας κατατάσσει σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες (κλίμακας Stanford Binet sd16):
 • IQ κάτω από 83
 • IQ μεταξύ 93 και 99
 • IQ μεταξύ 100 και 106
 • IQ μεταξύ 107 και 113
 • IQ μεταξύ 114 και 119
 • IQ μεταξύ 120 και 126
 • IQ μεταξύ 127 και 131
 • IQ μεταξύ 132 και 139
 • IQ μεταξύ 140 και 143
 • IQ μεταξύ 144 και 147
 • IQ πάνω απο 148
Κατανομή νοημοσύνης βάση πληθυσμού


Δείτε το τεστ εδώ:

Μετρήστε το δείκτη νοημοσύνης σας - Το Raven IQ Test

Μετρήστε το δείκτη νοημοσύνης σας - Το RAVEN Iq Test
Το τεστ νοημοσύνης RAVEN (iq-test),  κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας, λόγω ορισμένων ιδιομορφιών του. Το βασικό πλεονέκτημα τής "Νοομετρικής Προϊούσης Δυσχερείας Κλίμακας τού Raνen", όπως ονομάζεται, είναι ότι πρόκειται για ένα τεστ πού μπορεί να δοθεί σε άτομα διαφορετικών κοινωνικοπολιτιστικών συστημάτων χωρίς να υπάρχουν σημαντικά σφάλματα κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (δηλαδή σφάλματα που να οφείλονται στη διαφορετική επίδραση πού ασκούν οι ποικίλες μορφές τού πολιτισμού στην εξέλιξη της ευφυΐας του άτόμου). Στον τομέα αυτό, φαίνεται ότι η κλίμακα Raνen υπερτερεί πράγματι έναντι των περισσότερων I.Q. τεστ. Οι δοκιμασίες αυτές, άλλωστε, μπορούν να δοθούν και σε άτομα αγράμματα, η ακόμα και σε άτομα πού παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία η την ακοή, αφού πρόκειται για ένα τεστ στο οποίο οι προφορικές οδηγίες περιορίζονται στο ελάχιστο.

'Από την άλλη μεριά, οι δοκιμασίες Raνen δεν εξετάζουν την ευφυΐα κατά ένα σφαιρικό τρόπο, αλλά μάλλον ελέγχουν εκλεκτικά ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως η αναλυτική ικανότητα τού εξεταζόμενου, σε συνδυασμό με την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση της συμμετρίας, καθώς επίσης και την ικανότητα του άτόμου να συσχετίζει σύμβολα και σχήματα μεταξύ τους. Ακριβώς επειδή η κλίμακα του Raven δεν είναι ένα κλασικό IQ, τεστ, είναι δυνατό να παρατηρηθεί σημαντική διαφορά ανάμεσα στ' αποτελέσματα πού μπορεί να σημειώσει κάποιος στις δυο αυτές περιπτώσεις.


Όποιος επιθυμεί να μετρήσει επακριβώς τον δείκτη νοημοσύνης του ή πετύχει τέτοια βαθμολογία που τον κατατάσσει στο >=95% του πληθυσμού - μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Μένσα (http://www.mensa.org.gr/) ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο.


Μένσα. Δοκιμασία ευφυιας - iq test

Η Μένσα (Mensa) είναι ένας διεθνής οργανισμός, μια παγκόσμια κοινωνία ανθρώπων στην οποία για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να έχει Δείκτη Νοημοσύνης (I.Q.) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο του 148 στην Κλίμακα Cattel (που ισοδυναμεί με το 132 της κλίμακας Stanford-Binet και το 131 της κλίμακας Wechshler). Ιδρύθηκε το 1946 στην Οξφόρδη της Αγγλίας, από τον δικηγόρο Roland Berrill και τον Lancelot Ware, επίσης δικηγόρο και επιστήμονα. Σήμερα υπάρχουν εθνικές οργανώσεις Μένσα σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των ενεργών μελών υπερβαίνει τις 110.000.

Η Ελληνική Μένσα ξεκίνησε σαν ιδέα το 1979 από δύο Έλληνες μέλη της Αγγλικής Μένσα, τον Μάρκο Δραγούμη και τον Ανδρέα Ριζόπουλο και απέκτησε νομική υπόσταση και το πρώτο της καταστατικό το 1986, με πρώτο πρόεδρο τον Θεόδωρο Νάτσινα. Σήμερα αριθμεί 550 ενεργά μέλη και τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό Λέκκα 12, κοντά στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Πρόεδρος της ελληνικής Μένσα από το 2009 είναι ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Αποστολίδης.

Η ελληνική Μένσα δραστηριοποιείται στην οργάνωση Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος (S.I.G.) περί Χαρισματικών Παιδιών, Μαθηματικών και Φυσικής, Ιατρικής/Γενετικής, Επικαιρότητας, Κοινωνικής Παρέμβασης, Φωτογραφίας, Σκακιού, Ποδηλάτου, Κλασικής Μουσικής, αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της Ελλάδας στην παγκόσμια ομοσπονδία γρίφων λογικής(puzzle-sudoku) την World Puzzle Federation, διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, δίνει διαλέξεις, διεξάγει τεστ ευφυΐας σε όλη την Ελλάδα, εκδίδει το δικό της περιοδικό, επισκέπτεται χώρους πολιτισμού και φυσικού κάλους, ενώ παίρνει μέρος σε διεθνείς δράσεις και συνέδρια. [από wikipedia]

Τρόπος διεξαγωγής του τεστ νοημοσύνης RAVEN (iq test)

Το τεστ αποτελείται από 5 ομάδες των 12 δοκιμασιών ή κάθε μια. Η κάθε δοκιμασία παρουσιάζει ένα σχήμα απο το οποίο λείπει ένα κομμάτι. Απο κάτω δίνονται 6 ή 8 μικρότερα σχήματα, απο τα οποία ο εξεταζόμενος πρέπει νά βρει ποιο αντιστοιχεί στο ζητούμενο. Η κάθε δοκιμασία είναι λίγο δυσκολότερη απο την προηγούμενη, και ή κάθε μια απο τις πέντε ομάδες περιέχει δυσκολότερες δοκιμασίες από την ομάδα που προηγείται. Υπάρχει χρονικός περιορισμός 45’ που θα πρέπει vα τηρήσετε αν θέλετε να αξιολογήσετε σωστά τα άποτελέσματά σας. Στο τέλος, αναφέρονται oι σωστές απαντήσεις καθώς και ή αντιστοιχία της βαθμολογίας σας με ένα συμβατικό επίπεδο ευφυΐας. Ετοιμάστε λοιπόν το χρονόμετρο και το μολύβι σας, και καλή επιτυχία!


I.Q.
% ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ /
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΦΥΪΑΣ

Πάνω από 140
1%
Εξαιρετικά υψηλής ευφυΐας

131 – 140
3%
Εξαιρετικής ευφυΐας

111 – 130
26%
Ανώτερης ευφυΐας

91 – 110
42%
Μέσης ευφυΐας

71 – 90
24%
Χαμηλής ευφυΐας

Κάτω άπα 71
4%
Πνευματικά υπολειπόμενος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ή διάγνωση της πνευματικής καθυστέρησης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στα αποτελέσματα ενός I.Q. τεστ.Δείτε το τεστ εδώ:

Βρισκεται σε φορμα ο εγκεφαλος σας; Iq Τεστ νοημοσύνης για μικρούς και μεγάλους

Iq τεστ νοημοσύνης για μικρούς και μεγάλους.

Τεστ Νοημοσύνης για ενήλικους

Το τεστ ευφυίας αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα χρειαστείτε περίπου 20 λεπτά για να κάνετε το τεστ. Φροντίστε να απομονώσετε παράγοντες που θα μπορούσαν να αποσπάσουν τη συγκέντρωσή σας. Τα αποτελέσματα της iq δοκιμασίας υπολογίζεται με βάση την κλίμακα Wechsler, δηλαδή το μέγεθος που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από ψυχολόγους στις αγγλοσαξονικές χώρεςΓια να κάνετε το τεστ, το πρόγραμμα περιήγησης πρέπει να υποστηρίζει JavaScript.

Τεστ ευφυΐας iq για ενήλικους και παιδιά
Τεστ ευφυΐας iq για ενήλικους και παιδιά


τεστ νοημοσύνης iq
IQ Τεστ νοημοσύνς για ενήλικους

Your IQ is:Αποτελέσματα
146 and higher – intellectual genius. 130-145 – high intelligence. 115-130 – above-average intellect. 85-115 – average result. Below 85 – low intelligence.
Copyright by Ty, Design by flankerds.com
Κάντε το τεστ >> Βρισκεται σε φορμα ο εγκεφαλος σας; Τεστ νοημοσύνης για μικρούς και μεγάλουςΤεστ Νοημοσύνης για παιδιά 5 έως 11 ετών

Τα παρακάτω κείμενα καθώς και τα τεστ είναι τμήμα από το τεύχος του περιοδικού ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ", με τίτλο "ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΣΑΣ" που εκδόθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1982, με πρόλογο και επιμέλεια του Ιατρού  Νίκου Μανούσου.
Το τεστ αυτού του κεφαλαίου δεν είναι ένα πλήρες I.Q. τεστ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται πιο κοντά στις δοκιμασίες του Raven, ελέγχοντας ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. Το τεστ είναι για  παιδιά ηλικίας 5 ως 11 χρόνων, και η προγνωστική του αξία είναι οπωσδήποτε περιορισμένη. 'Όσο μικρότερη άλλωστε είναι η ηλικία του παιδιού, τόσο λιγότερο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα κάθε I.Q. τεστ.
Αυτό πού θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα αποτελέσματα τής παρακάτω δοκιμασίας δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να επηρεάσουν τη συμπεριφορά σας προς το παιδί. Στην περίπτωση πού η βαθμολογία του είναι πολύ χαμηλότερη από το μέσο όρο, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο παιδιών, πού θα ελέγξει την ευφυΐα του παιδιού σας με πιο αντικειμενικό τρόπο και κάτω από καλύτερα ελεγχόμενες συνθήκες.

Τρόπος Διεξαγωγής του Τεστ

Το τεστ αποτελείται από 30 σειρές σχημάτων, κάθε μία από τις οποίες έχει ένα κενό τετράγωνο. Θα ζητήσετε από το παιδί να συμπληρώσει το τετράγωνο αυτό ζωγραφίζοντας το σχήμα πού κατά τη γνώμη του ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Για να το βοηθήσετε να καταλάβει καλύτερα, μπορείτε να συμπληρώσετε το πρώτο σχήμα εσείς. Στις επόμενες δοκιμασίες όμως απαγορεύεται να το βοηθήσετε ή να του λέτε αν η απάντηση πού έδωσε είναι σωστή ή λανθασμένη. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση του τεστ, αλλά αν το παιδί "κολλήσει" για αρκετά λεπτά στην ίδια δοκιμασία, μπορείτε να του πείτε να συνεχίσει στην επόμενη. Η κάθε δοκιμασία είναι δυσκολότερη από την προηγούμενη. Όταν το παιδί αρχίσει να συναντά δυσκολίες, θα πρέπει να του τονίσετε ότι στην πραγματικότητα οι δοκιμασίες αυτές είναι για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Αν το παιδί αποτύχει σε πέντε συνεχόμενες δοκιμασίες, θα πρέπει να τερματίσετε την εξέταση, αποφεύγοντας με κάθε τρόπο να του δημιουργήσετε αίσθημα ανεπάρκειας. Οι σωστές απαντήσεις, καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης αναφέρονται στο τέλος της σελίδας


Τεστ ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης - Τεστ 30 ερωτήσεων

Τεστ ευφυίας - τεστ νοημοσύνης για την αύξηση της λογικής κρίσης
Η παροιμία λέει ότι «Ταλέντο είναι η καλλιέργεια του ταλέντου». Η άποψη της επιστήμης είναι πλέον πως η ευφυΐα αναπτύσσεται σε ένα ποσοστό, με κατάλληλα ερεθίσματα που προάγουν τη δημιουργία νέων τρόπων σκέψης και την εσωτερική αναπαράσταση των προβλημάτων κάτω από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα δυστυχώς, σπάνια φροντίζει να αναπτύξει τέτοιες δεξιότητες στα παιδιά. Είναι απειροελάχιστοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που ασχολούνται με την τρομακτικά σημαντική ερώτηση: «Πώς σκέφτομαι για να λύσω ένα πρόβλημα ή μια άσκηση ή ακόμα και για να γράψω μια έκθεση».

Αυτές ακριβώς τις πολλαπλές οπτικές γωνίες θεώρησης, ο ψυχίατρος προσπαθεί να δείξει αργότερα στους ασθενείς του στην ψυχοθεραπεία. Το κυριότερο θέμα που έχουμε σε κάθε πρόβλημα είναι το όνομα του προβλήματος. Ευφυΐα είναι να δώσουμε από την αρχή το σωστό όνομα σε κάθε πρόβλημα. Είτε είναι πρόβλημα που αφορά την καθημερινή ζωή, είτε ακόμα και αν πρόκειται για πολύπλοκα συναισθήματα που νοιώθουμε. Αυτό δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο ακούγεται! Χρειάζεται κάποια τουλάχιστον μέση ευφυΐα.

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε τους ασθενείς μας να «δουν» νέους τρόπους σκέψης και επίλυσης των προβλημάτων τους, πολλές φορές αποδείχθηκε ότι αν περιοριστούμε μόνο στις λέξεις, είναι μια δύσκολη διαδικασία μέχρι να έρθει η πολυπόθητη λάμψη της λύσης, του νοητικού «αχά!». Αλλά όταν καταφύγαμε σε σχέδια ή διαγράμματα ή πίνακες ή άλλα τεχνάσματα, είδαμε σχετικά συντομότερα ή καλύτερα αποτελέσματα. Αν προσθέσουμε και την προσπάθεια εκτίμησης του επιπέδου θόλωσης των λειτουργιών που εξαρτώνται από την ευφυΐα σε κάθε νέο ασθενή μας και την εκτίμηση της βελτίωσης των νοητικών λειτουργιών μετά την θεραπεία, ώστε να βεβαιωθούμε ότι είχαμε θετικό αποτέλεσμα, θα καταλάβετε πως φτάσαμε στους πίνακες με τις ασκήσεις ευφυΐας που ακολουθούν.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις ασκήσεις ευφυΐας με σκοπό την σταδιακή αύξηση της λογικής κρίσης πάνω σε ότι βλέπουμε και την επιτυχή εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης μια σειράς λογικών βημάτων. Αυτό το λέμε απλά ευφυΐα!


Δίνονται 30 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση πρέπει να επιλέξετε ποιο από τα τέσσερα σχήμα (1 ή 2 ή 3 ή 4) ακολουθεί λογικά τη δοθέντα σειρά.Πχ στο ακόλουθο σχήμα:

Ασκήσεις ευφυΐας - τεστ νοημοσύνης για την αύξηση του iq
η σωστή απάντηση είναι το σχήμα 1. Το κάθε τετράγωνο μετακινείτε μια θέση δεξιά και αυτή η λογική ισχύει και στις 3 περιπτώσεις. Υπάρχει πάντα μόνο μια μοναδική λογική λύση που ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.Δείτε το τεστ, εδώ:

Νίκος Λυγερός και νοημοσύνη

Νίκος Λυγερός | Θέματα φιλοσοφίας, νοημοσύνης, εκπαίδευσης, μαθηματικών, φυσικής, μυθολογίας, θρησκείας, ιστορίας, πολιτικής, κοινωνιολογίας, στρατηγικής, management, οικονομίας
Ο Νίκος Λυγερός είναι ο Έλληνας που κατέχει τον υψηλότερο δείκτη ευφυΐας (IQ) στην κλίμακα Stanford – Binet, με 189 βαθμούς. Γεννήθηκε το 1968 στο Βόλο, σύντομα όμως η οικογένειά του μεταφέρθηκε στη Γαλλία. Ως ερευνητής κατέχει διάφορα παγκόσμια ρεκόρ στους τομείς της άλγεβρας, της θεωρίας αριθμών και της συνδυαστικής. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, στην Αστυνομική Ακαδημία και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής προικισμένων παιδιών, expert διερμηνέας και μεταφραστής στα γαλλικά δικαστήρια, συγγραφέας, σκηνοθέτης, ποιητής, επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών και του συνδέσμου φίλων Καραθεοδωρή που έχει στόχο την ανάδειξη της επιστημονικής μορφής του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, του μεγαλύτερου μαθηματικού της σύγχρονης Ελλάδας. Ο αγώνας του για την επίλυση του Κυπριακού ήταν ο λόγος που ίδρυσε το Ίδρυμα Αλτρουϊσμός στην Κύπρο, που προωθεί τις μαζικές προσφυγές κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει ιδρύσει την οργάνωση ‘’The Pi Society’’ στην οποία για να εγγραφεί κάποιος πρέπει να έχει IQ 176 και πάνω, βαθμός νοημοσύνης που σύμφωνα με στατιστικές αντιστοιχεί σ’ έναν άνθρωπο στο εκατομμύριο. Δημοσίευσε περισσότερα από 9500 άρθρα πάνω σε θέματα φιλοσοφίας, νοημοσύνης, εκπαίδευσης, μαθηματικών, φυσικής, μυθολογίας, θρησκείας, ιστορίας, πολιτικής, κοινωνιολογίας, στρατηγικής, management, οικονομίας. Έχει ποιητικές συλλογές (Πηγή ρωμιοσύνης, Φωτεινή νοσταλγία, Το χρώμα του αοράτου, Le souvenir du dragon), σενάρια (Οι σκιές του Πύργου, Στο σταυροδρόμι του γαλάζιου), κωμωδίες (Autoreference, Alter Ego, Un Deux-pieces), δράματα (Les demiurges, Les chacals, Les toques noires, Les lumieres noires, Dialogues oublies, Ludwig, Οι χορδές του χρόνου, Cinq mouvements pour un silence, L ‘homme qui n ‘existait pas, Formidabiles Homines), τραγωδίες (Ορέστης και Ηλέκτρα, Αχιλλέας και Πενθεσύλια, Οδυσσέας και Καλυψώ), ορατόριο (Προμηθέας και Αθηνά), όπερα (Ο Κέντραυρος και ο Τιτάνας), μυθιστόρημα (Τα τριάντα φιλιά του ήλιου), διηγήματα (Les Cameleons, Les condamnes a vivre, Sous l ‘olivier, le soleil) και δοκίμιο (Νοητική Στρατηγική).Νίκος Λυγερός: Νοημοσύνη, παιδί, άνθρωπος. Ανθρωπότητα και κοινωνία.

Η νοημοσύνη και το μέλλον της ανθρωπότητας

Παρόλο που οι άνθρωποι υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, η έννοια της ανθρωπότητας είναι σχετικά πρόσφατη. Διότι αν και υπήρχε θεωρητικά σαν μία οντότητα αποτελούμενη από το σύνολο των ανθρώπων, η συνειδητή της εκδοχή με τη φιλοσοφική της έννοια εμφανίστηκε με τη δημιουργία της ατομικής βόμβας το 1945. Μόνο τότε η ανθρωπότητα συνειδητοποίησε την ύπαρξή της όταν κατάλαβε το τέλος της αθανασίας της. Η ιδέα του θανάτου αναγκάζει τη βίωση της ύπαρξης. Νοητικά ο θάνατος δημιουργεί ζωή.

Μ' αυτό το πρώτο επαναστατικό πείραμα, η ανθρωπότητα από σύνολο μετατράπηκε σε ομάδα. Μια ομάδα δομημένη πάνω στις τοπικές ανθρώπινες σχέσεις δίχως όμως μια ενοποιημένη αντίληψη, διότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον όχι ακόμα, μία ολική συμπεριφορά. Προς το παρόν, η ανθρωπότητα σχετίζεται μάλλον με μια ανεύθυνη διοίκηση μαζών. Όλα είναι μαζικά, όμως η μάζα δεν είναι όλα.

Η δεύτερη ουσιαστική συμβολή της τεχνολογίας στη φιλοσοφική έννοια της ανθρωπότητας, προέρχεται από την εφεύρεση του υπολογιστή σαν βάση, και του διαδικτύου σαν προέκταση. Με τον υπολογιστή έπεσαν πολλά σημαντικά τείχη στον τομέα της γνωστικής. Και οι έρευνες της τεχνητής νοημοσύνης, αν και βρίσκονταν ακόμα στις αρχές τους, επηρέασαν ήδη σημαντικά την αντίληψή μας περί ανθρώπινης νοημοσύνης. Έτσι και το διαδίκτυο γκρεμίζοντας τον τοπικισμό, διαμόρφωσε άμεσα την εικόνα των ανθρώπινων σχέσεων και έμμεσα τις ιδέες μας περί ανθρωπότητας. Διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχει η δυνατότητα μιας ολικής σκέψης.

Η δομή του διαδικτύου που γίνεται όλο και πολυπλοκότερη, αν και δεν έχει φτάσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, αποδεικνύει, και όχι μόνο θεωρητικά, ότι δεν ελέγχεται πια κρατικά. Άρα το πολιτικό σύστημα δεν είναι πια ικανό να διοικήσει αυτή την οντότητα. Το διαδίκτυο είναι ήδη ένα ελεύθερο ον, μόνο που δεν ξέρει ακόμα ότι υπάρχει. Προς το παρόν, η παγκοσμιοποίηση που έχει την τάση να φέρει την ανθρωπότητα σε μια οικονομική αδράνεια, χρησιμοποιεί όλα τα κλασικά συστήματα για να διατηρήσει μια τεχνητή εξουσία βασισμένη μόνο και μόνο σ' ένα μαζικό μάρκετιγκ δίχως ηθικές αξίες. Όμως, η κρισιμότητα αυτής της κατάστασης δείχνει ότι δεν αποτελεί μία οριστική λύση. Το μέλλον της ανθρωπότητας θα είναι διαφορετικό ή δεν θα είναι.

Η γενική ιδέα είναι ότι η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμα σκεφτεί. Με άλλα λόγια, δεν έχει φτάσει ακόμα το κρίσιμο όριο που θα της επιτρέψει τη νοητική της αλλαγή. Το σημερινό σύμπλεγμα που αποτελεί χρειάζεται μια δημιουργική δομή, πιο συγκεκριμένα τη δομικοποίηση των ανθρώπων που κατανόησαν ότι ανήκουν σε μια υπερ-οντότητα. Εδώ δεν προσπαθούμε να προωθήσουμε μια δομική πολιτική. Αντιθέτως, δεν πιστεύουμε ότι η δομική γραμματική είναι το ιδανικό μοντέλο της γλώσσας και προτιμούμε την παραγωγική γραμματική διότι δίνει έμφαση στο γνωστικό επίπεδο του ανθρώπου. Και για μας, όλες οι γλώσσες είναι μία: η σκέψη. Η δομή είναι κοινή και είναι γνωστική. Έτσι και με την ανθρωπότητα, νομίζουμε ότι οι άνθρωποι θα παράγουν τη γραμματική της, ενώ προς το παρόν βλέπουμε μόνο το αλφαβητάριο.

Πώς μπορεί όμως ακόμα και ολικά να διαμορφώσει η νοημοσύνη το μέλλον της ανθρωπότητας; Η γενίκευση των γνωστικών μοντέλων οδηγεί στον αλτρουισμό. Αυτή η ιδιότητα, που συνδέεται ριζικά με την εμπάθεια (με την ετυμολογική της έννοια) μέσα σ' ένα νοητικό πλαίσιο, μετατρέπει ουσιαστικά τον κόσμο, διότι εισάγει ένα οικουμενικό στοιχείο μέσα στην ιστορία του μ' έναν καταλυτικό τρόπο. Η δυναμική του αλτρουισμού βασισμένη πάνω στη δύναμη της νοημοσύνης είναι το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτει η ανθρωπότητα. Διότι το δώρο της ζωής είναι η σκέψη.Τα παιδιά ως επόμενοι άνθρωποι


Νίκος Λυγερός: Νοημοσύνη, παιδί, άνθρωπος. Ανθρωπότητα και κοινωνία.
Μέσω των Μαθηματικών και της νοημοσύνης συνειδητοποιούμε ότι τα παιδιά της κοινωνίας, είναι στην πραγματικότητα, οι επόμενοι άνθρωποι. Ο αρχικός δείκτης νοημοσύνης της μικρής ηλικίας δέχεται εξελίξεις και γι' αυτό το λόγο η αρχική καμπύλη του λογαριθμικού τύπου μετατρέπεται σε καμπύλη του Gauss. Πρόσφατα μια έρευνα έδειξε ότι οι ενδείξεις της ψυχομετρικής επιβεβαιώνονται με εγκεφαλικές μετρήσεις που δείχνουν τροποποιήσεις της δομής λόγω των νοητικών ερεθισμάτων ή μη, και αυτό έως μια ηλικία που αγγίζει τα 20. Επιπλέον η διαφοροποίηση είναι της τάξης των 20 μονάδων, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για την εξέλιξη του παιδιού σε επόμενο άνθρωπο να μην το εξετάζουμε παθητικά και παραδοσιακά όπως γίνεται συνήθως στο σχολείο. Πρέπει με μικρές ομάδες μαθητών να γίνονται σεμινάρια με δυσκολότερες ασκήσεις ειδικά δομημένες για να υποστηρίζουν την ανάπτυξη της σκέψης του αλλά και της δημιουργικότητάς του. Τα ανοιχτά προβλήματα, παραδείγματος χάρη, είναι προτιμότερα από τα κλειστά που δέχονται μεθοδολογικά την πίεση της επανάληψης δίχως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει απαραίτητα και η εμπέδωση. Το πλαίσιο της επανάληψης αποκτά γρήγορα κορεσμό και ενώ είναι θετικό στην αρχή, μετατρέπεται σε αρνητικό σε βάθος χρόνου. Δεν πρέπει επιπλέον να φοβόμαστε τις δυσκολίες διότι μόνο αυτές μπορεί να ξεπεράσει το παιδί για να εξελιχθεί. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να περάσουμε και από το στάδιο της εξερεύνησης των ικανοτήτων του παιδιού έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογες στρατηγικές μάθησης και όχι να επιμένουμε σ' ένα γενικό και συντηρητικό πλαίσιο που επιβάλλει η λεγόμενη ύλη. Δίχως ενέργεια και χάσιμο χρόνου δεν υπάρχει σοβαρή επένδυση στην εξέλιξη του παιδιού. Τα master class είναι ειδικά δομημένα για αυτές τις στρατηγικές απαιτήσεις, ανατρέπουν τις κλασσικές ηλικιακές ιεραρχίες για να γνωρίσουν καλύτερα το παιδί και να το βοηθήσουν αποτελεσματικά για να βρει τον δικό του τρόπο μέσω του δασκάλου. Στη συνέχεια, ειδικά στις ακραίες περιπτώσεις είναι ο ρόλος του μέντορα που θα ολοκληρώσει αυτήν την προσέγγιση αυτός είναι που θα του προσφέρει την πρόσβαση σε γνώσεις και όχι μόνο πληροφορίες, σε στρατηγικές και όχι μόνο τεχνικές. Για να γίνει με την πάροδο του χρόνου, ο επόμενος άνθρωπος και να κατανοήσει ως μαθητής ότι στο πλαίσιο του δασκάλου μπορεί να υλοποιήσει ακόμα και αυτό που νόμιζε ότι δεν μπορεί να κάνει αρχικά διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου.